Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych organizacji zrzeszających między innymi załadowców, przewoźników, agentów, maklerów inne podmioty kształtowanie prawa, które umożliwi firmom z sektora TSL:

  • działanie na równych dla wszystkich zasadach,  
  • ochronę konkurencyjności rodzimego rynku  
  • jasne i przejrzyste zasady stosowania prawa, 
  • eliminowanie barier biurokratycznych w działalności gospodarczej 

Siłę i skuteczność PISiL tworzy grupa aktywnych ludzi, pracowników i przedsiębiorców. Ich głos w Izbie jest tak samo ważny, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jakie reprezentują. Ich wspólny głos pozwala skutecznie reprezentować i chronić interesy naszej branży. Każdy z naszych członków ma równy dostęp do prac i informacji, prawo do wyrażania i kształtowania opinii. W Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki poprzez stworzenie tematycznych grup roboczych – każdy może uczestniczyć w ich pracach, każdy ma prawo głosu i wpływu na kształt prac. Działalność merytoryczna Izby prowadzona jest poprzez organy statutowe oraz komisje tematyczne: 

  • Komisja ds. Celnych 
  • Komisja ds. Ekspertów 
  • Komisja ds. Etyki Zawodowej, 
  • Komisja ds. Finansowych 
  • Komisja ds. Szkoleń, 
  • Komisje ds. Transportu: drogowego, lotniczego i morskiego 

Aby usprawnić obsługę prawną, rozstrzyganie sporów w branży TSL i usprawnienie dochodzeń roszczeniowych, od 2003 roku przy PISiL działa Sąd Arbitrażowy.